ayatul kursi

ayatul kursi

Friday, March 25, 2011

Mengenali imam Abu Hanifah


Imam Abu Hanifah yang dikenal dengan dengan sebutan Imam Hanafi bernama asal Abu Hanifah 

Nu’man bin Tsabit Al Kufi, lahir di Iraq pada tahun 80 Hijriah (699 M), pada masa khalifah

Bani Umayyah Abdul Malik bin Marwan. Beliau digelari Abu Hanifah (suci dan lurus) kerana 

kesungguhannya dalam beribadah sejak masa kecilnya, berakhlak mulia serta menjauhi perbuatan 

dosa dan keji. dan mazhab fiqhinya dinamakan Mazhab Hanafi. Gelaran ini merupakan berkah 

dari doa Ali bin Abi Thalib r.a, dimana suatu saat ayahnya (Tsabit) diajak oleh abangnya (Zauti) 

untuk berziarah ke kediaman Ali r.a yang pada masa itu sedang menetap di Kufa akibat pertikaian 

politik yang  menggoncang umat islam pada saat itu, Ali r.a mendoakan agar keturunan Tsabit 

kelak akan menjadi orang orang yang utama di zamannya, dan doa itu pun terkabul dengan 

hadirnya Imam hanafi, namun tak lama kemudian ayahnya meninggal dunia.


Pada masa remajanya, dengan  kecemerlangan otaknya ,Imam Hanafi telah menunjukkan 

kecintaannya kepada ilmu pengetahuan, terutama yang berkaitan dengan hukum islam, walaupun

beliau anak seorang saudagar kaya namun beliau sangat menjauhi hidup yang bermewah mewah, 

begitu pun setelah beliau menjadi seorang pedagang yang berjaya, hartanya lebih banyak 

didermakan berbanding untuk kepentingan sendiri.


Disamping kesungguhannya dalam menuntut ilmu fiqh, beliau juga mendalami ilmu tafsir, hadis, 

bahasa arab dan ilmu hikmah, yang telah mengantarkannya sebagai ahli fiqh, dan keahliannya itu 

diakui oleh ulama ulama di zamannya, seperti Imam hammad bin Abi Sulaiman yang 

mempercayakannya untuk memberi fatwa dan pelajaran fiqh kepada murid muridnya. Keahlian

tersebut bahkan dipuji oleh Imam Syafi’i ” Abu Hanifah adalah bapa dan pemuka seluruh ulama 

fiqh “. kerana keperihatinan yang sangat besar terhadap hukum islam, Imam Hanafi kemudian 

mendirikan sebuah lembaga yang di dalamnya berkecimpung para ahli fiqh untuk bermusyawarah 

tentang hukum hukum islam serta menetapkan hukum hukumnya dalam bentuk tulisan sebagai 

perundang undangan dan beliau sendiri yang mengetuai lembaga tersebut. Jumlah hukum yang 

telah disusun oleh lembaga tersebut berkisar 83 ribu, 38 ribu diantaranya berkaitan dengan urusan 

agama dan 45 ribu lainnya mengenai urusan dunia.

cara yang digunakan dalam menetapkan hukum (istinbat) berdasarkan pada tujuh hal pokok :

1. Al Quran sebagai sumber dari segala sumber hukum.

2. Sunnah Rasul sebagai penjelasan terhadap hal hal yang global yang ada dalam Al Quran.

3. Fatwa sahabat (Aqwal Assahabah) karena mereka semua menyaksikan turunnya ayat dan 

mengetahui asbab nuzulnya serta asbabul khurujnya hadis dan para perawinya. Sedangkan fatwa 

para tabiin tidak memiliki kedudukan sebagaimana fatwa sahabat.

4. Qiyas (Analogi) yang digunakan apabila tidak ada nash yang sharih dalam Al Quran, Hadis 

maupun Aqwal Asshabah.

5. Istihsan iaitu keluar atau menyimpang dari keharusan logik menuju hukum lain yang 

bertentangan kerana tidak tepatnya Qiyas atau Qiyas tersebut berlawanan dengan Nash.

6. Ijma’ iaitu kesepakatan para mujtahid dalam suatu hukum pada suatu masa tertentu.

7. ‘Urf iaitu adat kebiasaan orang muslim dalam suatu masalah tertentu yang tidak ada nashnya 

dalam Al Quran, Sunnah dan belum ada praktiknya pada masa sahabat.

Karya besar yang ditinggalkan oleh Imam hanafi iaitu Fiqh Akhbar, Al ‘Alim Walmutam dan 

Musnad Fiqh Akhbar.

No comments:

Post a Comment